Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Likvidácia spoločnosti

 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne Uznesením č. 12/03/2018 z 27. 3. 2018 odporučilo starostovi  obce Mgr. Jurajovi Filovi v termíne do 30.05.2018 zabezpečiť v spolupráci s právnym zástupcom obce vykonanie všetkých právnych úkonov spojených so zrušením obchodnej spoločnosti Svätojánske Kúpele, a.s. so sídlom Jána Kalinčiaka 39, Liptovský Ján, IČO: 48 146 226  likvidáciou..

Postup pri likvidácii spoločnosti Svätojánske kúpele, a.s.:

  1. Formou notárskej zápisnice prijme jediný akcionár spoločnosti, t.j. Obec Liptovský Ján, prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, t.j. starostu obce Mgr.Juraja Fila rozhodnutie o zrušení spoločnosti a vstupe spoločnosti do likvidácie , zároveň je menovaný likvidátor spoločnosti.
  2. Oznámenie o zrušení spoločnosti a o vstupe spoločnostido likvidácie a osobe likvidátora sa oznámi do obchodného registra.
  3. Likvidátor zverejní oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku, kde oznámivstup do likvidácie a vyzve veriteľov spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, aby prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote ktorá nesmie byť kratšia ako tri mesiace /§73 Obchodného zákonníka/
  4. Likvidátor zostaví ku dňuvstupu spoločnosti do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu /§74 Obchodného zákonníka/. Likvidátor robív mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov /§72 Obchodného zákonníka/.
  5. Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju spoločníkom alebo orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený rozhodovať o zrušení spoločnosti na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie /likvidačný zostatok/, medzi spoločníkov. Likvidátorje oprávnený zvolať valné zhromaždenie spoločnosti na účel predloženie účtovnej závierky, konečnej správy a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku./§75 Obchodného zákonníka/
  6. Likvidátor po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku vyzve jediného akcionára – Obec Liptovský Ján, aby predložila akciu listinnú na zničenie. Až predložením listinných akcií, vzniká akcionárovi nárok na vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku. Predložené akcie likvidátor zničí /§220a Obchodného zákonníka.
  7. Poschválení dokumentov uvedených v bode 5. podá likvidátor návrh na výmaz spoločnosti .

 

Na základe uvedeného teda bude vypracovaná notárska zápisnica, kde jediný akcionár – Obec Liptovský Ján prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu – starostu obce rozhodne o zrušení spoločnosti likvidáciou a vstupe spoločnosti do likvidácie, zároveň v tejto notárskej zápisnici  bude menovaný likvidátor spoločnosti.

Pokiaľ sa týka nehnuteľností vo vlastníctve akciovej spoločnosti, tieto budú prevedené   do majetku obce Liptovský Ján na základe kúpnej zmluvy za kúpnu cenu, ktorej výška  bude určená  ako  súčet  doterajších záväzkov obchodnej spoločnosti voči obci Liptovský Ján a nákladov spoločnosti spojených s jej likvidáciou (odplata za notársku zápisnicu, odplata za právne služby, odplata za súdny poplatok za zmenu v údajov v obchodnom registri – osoba likvidátora, vstup do likvidácie, poplatok za oznámenie v Obchodnom vestníku o vstupe spoločnosti do likvidácie, overovanie podpisov).


 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka