Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Spôsob zriadenia, kompetencie a organizačná štruktúra

Spôsob zriadenia samosprávy, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

 

 

Spôsob zriadenia obce:

Obec Liptovský Ján je samostatný samosprávny územný celok SR, ktorý združuje občanov s trvalým pobytom na jej území.

Obec Liptovský Ján je právnická osoba, ktorá bola zriadená  Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. 23.-24.11.1990.

 

Právomoci a kompetencie obce:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:

- Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)

- Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- platnou právnou úpravou SR

- všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností

   ( čl.71  ods. 2 Ústavy SR)

 

Prehľad predpisov

Obec Liptovský Ján koná a rozhoduje na základe platných právnych predpisov:

 1. Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 2. Ústava SR zo dňa 1.9.1992, prijatá ako ústavný zákon č. 460/1992 Zb., v znení neskorších predpisov,
 3. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
 4. Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, v znení neskorších predpisov,
 5. Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov,
 6. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov,
 7. Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov,
 8. Zákon č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR, v znení neskorších predpisov,
 9. Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda, v znení neskorších predpisov,
 10. Zákon č 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov,
 11. Zákon č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších predpisov,
 12. Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov,
 13. Zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky,
 14. Vyhl. MV SR č. 347/1997 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb,
 15. Zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 16. Nar. vlády SR č. 258/1996 Z.z. , ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy, v znení neskorších prepisov,
 17. Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších prepisov,
 18. Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v znení neskorších predpisov,
 19. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov,
 20. Zákon č. 152/1998 Z.z.. o sťažnostiach,
 21. Zákon č. 52/1998 Z.z, o ochrane osobných údajov v informačných systémoch,
 22. Vyhl. Č. 155/1998 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe, forme a postupe pri registrácii informačného systému obsahujúceho osobné údaje,
 23. Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 24. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,
 25. Nar. vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka,
 26. Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, v znení neskorších predpisov,
 27. Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekútorský poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov,
 28. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov,
 29. Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov,
 30. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov,
 31. Nar. vlády č. 100/1993 Z.z. o Obchodnom vestníku, v znení neskorších predpisov,
 32. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov,
 33. Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, v znení neskorších predpisov,
 34. Vyhl. č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní, v znení neskorších predpisov,
 35. Zákon č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní), v znení neskorších predpisov,
 36. Zákon č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách, v znení neskorších predpisov,
 37. Vyhl. Č. 64/19973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 63/19973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách,
 38. Zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
 39. Nar. vlády č. 223/1998 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,
 40. Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch, v znení neskorších predpisov,
 41. Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov mesta, v znení neskorších predpisov,
 42. Nar. vlády č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch, v znení neskorších predpisov,
 43. Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, v znení neskorších predpisov,
 44. Zákon č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru, v znení neskorších predpisov,
 45. Zákon č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti, v znení neskorších predpisov,
 46. Zákon č. 10/1993 Z.z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov,
 47. Zákon č. 125/1998 Z.z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok,
 48. Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov,
 49. Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov,
 50. Vyhl. č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov,
 51. Vyhl. č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon SNR o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov,
 52. Vyhl. č. 290/1994 Z.z.., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o sociálnom zabezpečení,
 53. Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,
 54. Vyhl. č. 198/1998 Z.z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,
 55. Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine, v znení neskorších predpisov,
 56. Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov, v znení neskorších predpisov,
 57. Vyhl. č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení, v znení neskorších predpisov,
 58. Zákon č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 59. Zákon č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom,
 60. Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe,
 61. Zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku, v znení neskorších predpisov,
 62. Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov,
 63. Vyhl. č. 146/1982 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o hlásení a evidencii pobytu občanov,
 64. Zákon č.             165/1998       Z.z. o sčítaní obyvateľstva, domov a bytov v roku 2001,
 65. Zákon č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní, v znení neskorších predpisov,
 66. Zákon č. 149/1975 Zb. o archívnictve, v znení neskorších predpisov
 67. Zákon č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane, v znení neskorších predpisov,
 68. Zákon č.73/1990 Zb. o civilnej službe, v znení neskorších predpisov,
 69. Zákon č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie, v znení neskorších predpisov,
 70. Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, v znení neskorších predpisov,
 71. Zákon č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
 72. Zákon č.             171/1998       Z.z. o prístupe k informáciám o životnom prostredí,
 73. Zákon č. 238/1991 Zb o odpadoch, v znení neskorších predpisov,
 74. Zákon č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve, v znení neskorších predpisov,
 75. Zákon č. 327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov,
 76. Vyhl. č. 76/1992 Zb. o programoch odpadového hospodárstva,
 77. Nar. vlády č. 605/1992 Zb. o vedení evidencie odpadov,
 78. Nar. vlády č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi, v znení neskorších predpisov,
 79. Vyhl. č. 19/1996 Z.z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov,
 80. Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov,
 81. Nar. vlády č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší), v znení neskorších predpisov,
 82. Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
 83. Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), v znení neskorších predpisov,
 84. Vyhl. č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v znení neskorších predpisov,
 85. Zákon č. 287/1994 Zb. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov,
 86. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov,
 87. Vyhl. č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov,
 88. Zákon č.             162/1995       Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení neskorších predpisov,
 89. Vyhl. č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), v znení neskorších predpisov,
 90. Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov,
 91. Vyhl. č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách,
 92. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,
 93. Vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
 94. Zákon č.             168/1996       Z.z. o cestnej doprave, v znení neskorších predpisov,
 95. Vyhl. č. 311/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č.             168/1996       Z.z. o cestnej doprave,
 96. Zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách,
 97. Vyhl. č. 90/1997 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov,
 98. Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov,
 99. Zákon č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa,
 100. Zákon č. 182/1993 Z.z., o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov,
 101. Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami,
 102. Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov,
 103. Zákon č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov.

 

Organizačná štruktúra obce:

Orgánmi obce Liptovský Ján sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.


 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka