Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí územného konania nariadenie ústneho pojednávania, -verejná vyhláška - „ Inžinierske siete k IBV Ela Romančíka“, Podtureň Vytlačiť
 

                                                                      O Z N Á M E N I E

                                  o začatí územného konania nariadenie ústneho pojednávania,

-verejná vyhláška-

 

Dňa 4.6.2019 podala Obec Podtureň , Hlavná č .164,033 01 Podtureň , IČO  00315699  Pozemkové návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „ Inžinierske siete k IBV Ela Romančíka“ „  k.ú. Podtureň parc.č.  C KN v členení :

SO 01 – KOMUNIKÁCIA

Navrhovaná prístupová komunikácia dĺžky 133,26 m umožní dopravnú obsluhu ku navrhovanej lokality rodinných domov. Komunikácia je navrhnutá s vozovkou s živičným krytom šírky 6,0 m ohraničenou cestným obrubníkom. Sklon terénu v riešenej lokalite je mierny, ktorému bude prispôsobený pozdĺžny sklon komunikácie. Priečny sklon komunikácie je navrhnutý jednostranný 2,0 %. Parkovanie a odstavovanie vozidiel v riešenej lokalite bude umožnené na spevnených plochách budovaných na pozemkoch prislúchajúcich k jednotlivým rodinným domom. Pešia doprava bude vedená spolu s ostatnou dopravou na prístupovej komunikácií - obytná zóna. Komunikácia bude ukončená obratiskom pre vozidlá dĺžky do 9,0 m.

  • na pozemku pare. č. KN-C 644/33, 644/34, 644/162, 644/145, 644/105, 644/157, 644/110, 644/152, 649/1, 648/38, 648/37 (KN-E 516/113, 516/111) k.ú. Podtureň

SO 02 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Vody z povrchového odtoku z novonavrhovanej komunikácie budú zachytené cez uličné vpuste - 3 ks a odvedené do vsakovacieho zariadenia, ktoré sa nachádza pri každej uličnej vpusti. Vsakovacie zariadenie je vlastne vsakovacia jama, navrhnutá v podobe betónových skruží priemeru 1,0 m min. hĺbky cca min. 3,50 m, ktoré budú osadené do štrkového lôžka a ukončené budú pojazdným liatinovo betónovým poklopom o nosnosti min. 40 ton.

  • na pozemku pare. č. KN-C 644/162,644/110 k.ú. Podtureň

 

SO 03 - VEREJNÝ VODOVOD

Prívod vody do novonavrhovanej riešenej lokality bude zabezpečené novonavrhovaným samostatným potrubím pitnej vody, dimenzie DN 100, materiálu HD-PE. Novonavrhované potrubie sa napojí na existujúce potrubie vodovodu v 2 miestach, t.z. bude potrubie zokruhované, prepojené medzi sebou. Severne od riešenej lokality sa novonavrhované potrubie vodovodu napojí na existujúce potrubie v existujúcej obecnej komunikácií, južne od riešenej lokality sa novonavrhované potrubie vodovodu napojí na existujúce potrubie v existujúcej zelenej ploche (medzi bytovými domami).

  • na pozemku pare. č. KN-C 644/34, 644/162, 644/145, 644/105, 644/157, 644/110, 644/152, 649/1, 648/3 (KN-E 516/113) k.ú. Podtureň

SO 04 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Odkanalizovanie riešeného územia, ako aj budúcich objektov v predmetnej navrhovanej lokalite odpadovou splaškovou vodou bude zabezpečené novo navrhovaným potrubím splaškovej kanalizácie. Systém odvádzania splaškových vôd je navrhnutý z celej riešenej lokality tak, aby odpadové splaškové vody boli odvádzané gravitačné, do miesta existujúcej kanalizácie. Navrhovaná kanalizácia sa na potrubie existujúcej kanalizácie napojí severne od riešenej v existujúcej obecnej komunikácii. Napojenie sa zrealizuje tak, že v mieste napojenia sa zrealizuje nová kanalizačná šachta, betónová, priemeru 1,0 m. Nová kanalizačná šachta bude umiestnená v mieste existujúcej kanalizácie. Celá novonavrhované sústava splaškovej kanalizácie bude riešená ako gravitačná.

na pozemku pare. č. KN-C 644/34, 644/162, 644/145, 644/105, 644/157, 644/110 k.ú. Podtreň

 

 SO 05 - NN ELEKTRO ROZVODY

Privod ee z dôvodu rozšírenia vonkajších NN rozvodov bude predĺžením jestvujúceho kábla AYKY-J 3x240+120mm2. Začínať bude vyvedením podzemného kábla AYKY-J 3x240+120mm2 z jestvujúcej istiacej a rozpojovacej skrine PRIS č.45, pokračuje cez novo navrhovanú skriňu 1RS5.2, 2SR4.2, 3SR3.2 so zaokruhovaním do jestvujúcej istiacej a rozpojovacej skrine RIS č.29. Dĺžka novo navrhovaných NN rozvodov bude cca 255m.

  • na pozemku pare. č. KN-C 644/33, 644/18, 644/34, 644/162, 644/145, 644/105, 644/157, 644/110, 644/152, 649/1, 648/3 (KN-E 516/113) k.ú. Podtureň

SO 06 - ROZŠÍRENIE PLYNOVODU

Potrubie predĺženia distribučného plynovodu bude mať rovnaký tlak plynu aj hĺbku uloženia ako jestvujúci STL plynovod. Trasa navrhovaného plynovodu bude vedená prednostne v priestore určenom pre vybudovanie miestnych komunikácií a chodníkov. Plynovod bude prednostne uložený pod chodníkom. Predĺženie distribučného plynovodu bude zhotovené z plastového potrubia PE HD. Dĺžka predĺženia plynovodu bude cca 147 m. Plynové potrubie bude napojené na jestvujúci distribučný STL plynovod nachádzajúci sa v priestore miestnej komunikácie, pred parcelou č. 648/3. Plynovod bude vyhotovený z polyetylénového potrubia predpokladanej dimenzie D63x5,8 PE100 SDR 11.

  • na pozemku pare. č. KN-C 644/162, 644/145, 644/105, 644/157, 644/110, 644/152, 649/1, 648/3 (KN-E 516/113) k.ú. Podtureň

SO 07 - VEREJNÉ OSVETLENIE

Prívod ee k novo navrhovanému rozšíreniu verejného osvetlenia bude z jestvujúceho stĺpa VO osadeného na parcele č. 644/34 predĺžením kábla AYKY-J 4x25mm2. Prívod k jestvujúcemu rozvádzaču RVO bol dimenzovaný s rezervou na ďalší rozvod areálového osvetlenia v prípade potreby. Dĺžka novo navrhovaných rozvodov vonkajšieho osvetlenia bude cca 190m.

-na pozemku pare. č. 644/34, 644/162, 644/145, 644/105, 644/157, 644/110, 644/152 k.ú. Podtureň

 

 SO 08 - VEREJNÝ ROZHLAS

Prívod k novonavrhovaným reproduktorom verejného rozhlasu osadeným na vybratých stĺpoch VO bude z jestvujúceho stľpa verejného osvetlenia na parcele č. 644/9 podzemným káblom CYKY-J 3x2,5mm2 vedeným riadeným pretlakom popod cestu, potom v káblovej chráničke v cestnej komunikácii a v káblovej ryhe v zelenom páse ulice. Navýšenie odberu zo 6x dopĺňaných reproduktorov verejného rozhlasu bude cca 30W. Dľžka novo navrhovaných rozvodov verejného rozhlasu bude cca 203m,

  • na pozemku pare. č. KN-C 644/2, 637/6, 644/33, 644/18, 644/34, 644/162, 644/145, 644/105, 644/157, 644/110, 644/152 k.ú. Podtureň

SO 09 - PRÍPOJOVACIE PLYNOVODY

Napájanie jednotlivých odberných miest budúcej IBV bude pomocou nových STL pripojovacích plynovodov s tlakom PNmax 100 kPa. Nakoľko je v priestore navrhovanej IBV 9 pozemkov určených na výstavbu rodinných domov, je aj predpokladaný počet pripojovacích plynovodov 9 ks (9 ks OPZ). Každé odberné miesto bude mať vlastné fakturačné meradlo. Pripojovacie plynovody (plynovodné prípojky) budú privádzať zemný plyn z predĺženého distribučného plynovodu na hranicu verejného a súkromného pozemku. Potrubia prípojok budú ukončené uzávermi osadnými na hranici pozemkov, nad terénom, na verejne dostupnom mieste. Pripojovacie plynovody budú vyhotovené z polyetylénového potrubia predpokladanej dimenzie D32x2,9 PE100 SDR11.

  • na pozemku pare. č. KN-C 644/162. 644/145, 644/105. 644/157, 644/152 k.ú. Podtureň.     

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie .

Obec Liptovský Ján v zastúpení Spoločným obecným úradom územného plánovania a stavebného poriadku v Liptovskom Jáne ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, §5 odst.1 písm.a zák č.608/2003 Z.z.o štátnej správe pre územné plánovanie , stavebný poriadok a bývanie ,  v súlade s ustanovením §36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania účastníkom konania (líniová stavba , stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania - §36 odst.4 stavebného zákona ) verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne obvyklou formou a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

                                                                 19.7.2019 o 9 .00 hod.

so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Podturni.

Podrobnosti v súbore na stiahnutie


 
 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka