Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania, nariadenie ústneho pojednávania s miestnym šetrením - Kanalizačná prípojka IBV Na močiaroch (Verejná vyhláška) Vytlačiť
 

Stavebníci - vlastníci IBV Na Močiaroch v splnomocnenom zastúpení Ing. Matúšom Chudým, Komenského 1483/20, 031 01 Liptovský Mikuláš, podali dňa 06.06.2019 na  Spoločný stavebný úrad  v Liptovskom Jáne žiadosť o vydanie spojeného územného a stavebného povolenia na stavbu „Spoločná kanalizačná prípojka“, na pozemkoch   parcelné číslo C KN 972/11, C KN 972/15, C KN 972/18, C KN 972/9 (E KN 302/615), C KN 972/17, C KN 972/59, C KN 972/14, C KN 3765 (E KN 3025), C KN 722/1 (E KN 278/1), C KN 836 (E KN 278/1), C KN 3721/2 (E KN 3001), C KN 838 (E KN 278/2)  katastrálne územie Liptovský Ján.

Základné údaje, charakterizujúce stavbu:

Účelom je vybudovanie spoločnej kanalizačnej prípojky pre jestvujúce, rozostavané a plánované rodinný domy v Liptovskom Jáne v lokalite „Na Močiaroch“. Prípojka bude pozostávať z hlavnej vetvy „A“ a vedľajších vetiev spájajúcich jednotlivé stavby rodinných domov s hlavnou vetvou. Je uvažované, že na prípojku sa napojí 11 rodinných domov. Miestom napojenia bude jestvujúca splašková stoka PVC DN 300 obce Liptovský Ján, pozemok parcelné číslo C KN 838 (E KN 278/2). Všetky rodinné domy sú napojené na verejný vodovod cez certifikované meradlá.

 

Uvedeným dňom bolo zahájené spojené územné a stavebné konanie.

          Obec Liptovský Ján zastúpená Spoločným obecným úradom územného plánovania a stavebného poriadku so sídlom Ulica Jána Kalinčiaka č.39/3, 032 03 Liptovský Ján príslušný stavebný úrad  podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, /ďalej  len stavebný zákon/ pôsobnosť, ktorej je stanovená zák. č. 608/2003.Z.z. v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania  v súlade s ustanovením  § 61 a §36 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení neskorších noviel.  

Súčasne nariaďuje ústne pojednávanie s  miestnym šetrením, ktoré sa uskutoční

 

                                                         22.07. 2019 o 9.00 hod.

 

so zrazom pozvaných na obecnom úrade v Liptovskom Jáne.

Podrobnosti v súbore na stiahnutie:


 
 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka