Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Špeciálna základná škola internátna

Špeciálna základná škola internátna

Adresa:riaditeľ školy                                                        riaditeľ školy -                                                           Mgr.Vladimír KLEMENT
Špeciálna základná škola internátna
Kúpeľná 97
032 03 Liptovský Ján

e-mail: szsil.jan@post.sk
tel. :    044/5263 240, 5263 362, 5263 447 

 

 „ Dobro nie je dar. Je to akt vôle, vyžadujúci veľmi silnú vnútornú energiu. Dobro je úsilie a práca. "

                                                    Milan Rúfus


  budova školy
 

 História školy.
Špeciálne školstvo v Liptovskom Ján
e


V rokoch 1957 až 1961 bola v kaštieli Svätojánskych kúpeľov umiestnená národná škola pre slabozrakých s celoslovenskou pôsobnosťou. Jej riaditeľom bol Kornel Frimel a v škole pracovalo viac zamestnancov z obce Liptovský Ján. Bola to škola s celodennou prevádzkou a mala kapacitu až 75 detí. V roku 1961 bola škola presťahovaná do Karlovej Vsi v Bratislave.

V roku 1961 rozhodol ONV Odbor školstva a kultúry v Liptovskom Mikuláši o premiestnení osobitných škôl z Ružomberka a Liptovského Mikuláša do Liptovského Jána. Dňa 25.09.1961 začala Osobitná škola v Liptovskom Jáne svoju prevádzku. Učitelia Etela Bardošová, Oľga Mariščáková, František Zalibera pod vedením Rudolfa Benku začali vyučovať 70 mentálne postihnutých detí v piatich triedach. Osobitná škola sa stala internátnou a v mimoškolskej činnosti sa o žiakov staralo sedem vychovávateliek. Škola bola umiestnená v starom kaštieli, i keď nie úplne vyhovujúcom, ale oproti Liptovskému Mikulášu s vlastnou kuchyňou, jedálňou, sociálnym zariadením a celkom vyhovujúcim ubytovacím zariadením. Väčšina pracovníkov nemala potrebné špeciálne pedagogické vzdelanie, ktoré si postupne doplňovali. Riaditeľ Rudolf Benko dňa 25.09.1964 odišiel pracovať na Základnú deväťročnú školu pri Ústave národného zdravia v Liptovskom Mikuláši a do funkcie riaditeľa školy Ján Hučík st. Osobitná škola internátna mala vtedy 87 žiakov, 7 učiteľov a 7 vychovávateliek. V školskom roku 1961/1962 bolo zároveň utvorené Združenie rodičov a priateľov školy. Rodičia, pedagógovia a deti sa pravidelne stretávali až do obdobia, keď sa prudko zvýšil počet žiakov s nariadenou ústavnou výchovou. Od 01.01.1967 prešla škola pod správu Krajského národného výboru, Odbor školstva v Banskej Bystrici, a tým sa začal rozvoj školy. Významným medzníkom špeciálno-pedagogického snaženia bolo založenie Osobitnej materskej školy internátnej dňa 01.09.1970. Osnovy tohto zariadenia vypracoval riaditeľ školy Ján Hučík. Škola začínala s desiatimi deťmi. Cieľom osobitnej školy internátnej bolo pripraviť defektné dieťa na zaškolenie, odstrániť nesprávne návyky a podporovať zručnosti a schopnosti dieťaťa.

V auguste 1973 dostala škola do užívania kaštieľ u Ceklárov. V týchto priestoroch bolo zriadené elokované triedy Osobitnej učňovskej školy internátnej Ladce , učebné odbory murár a brašnár. Učebnice pre tieto učebné odbory vypracovali odborní učitelia školy. Dňa 01.01.1976 bola oficiálne zriadená samostatná učňovská škola. Týmto krokom sa stalo zariadenie pre výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutých detí jediným v Československu, kde pod jedným riaditeľstvom boli osobitná materská škola, osobitná škola a osobitná učňovská škola (všetky internátneho typu). Prvé záverečné skúšky sa konali v júni 1977 a do pracovného pomeru odišlo 18 absolventov. V roku 1979 bola ukončená výstavba brašnárskych dielní a garáží. Zriadili sa učebne vybavené audiovizuálnou a didaktickou technikou, zakúpili sa šijacie stroje a vybudovala sa kuchynka. Koncom sedemdesiatych rokov sa na škole začalo experimentálne overovať vzdelávanie podľa variantu učebných osnov A,B. V tejto koncepcii bola osobitná škola diferencovaná. Žiaci do štvrtého ročníka sa podľa svojich schopností a predpokladov vzdelávali podľa odlišných učebných osnov. Rozumovo vyspelejší žiaci s priaznivejšou prognózou, o ktorých sa predpokladalo, že po absolvovaní školy získajú odbornú kvalifikáciu (výučný list) sa vzdelávali podľa náročnejšieho variantu učebných osnov typu A. Žiaci s ťažším rozumovým postihnutím, ktorý nemali predpoklady iba pre vykonávanie menej náročných prác sa vzdelávali podľa učebných osnov typu B. Cieľom diferenciácie bolo vytvoriť kolektívy detí rovnakej výkonnosti tak, aby boli všetky schopné splniť výchovno-vzdelávací program. Tento systém začiatkom deväťdesiatich rokov zanikol.

V osemdesiatych rokoch boli učitelia na osobitnej škole internátnej 100% kvalifikovaní. Pri tejto škole nebola vybudovaná telocvičňa , ale napriek tomu sa učiteľom podarilo športovo rozvíjať žiakov tak, že reprezentovali školu aj na súťažiach v zahraničí.

V školskom roku 1984/1985 pribudol učebný odbor rastlinná výroba. Vyučovať sa začalo na elokovaných pracoviskách : v zrekonštruovanej bývalej jednotriedke v Kráľovej Lehote a v priestoroch bývalého kaštieľa v Beňadikovej. Tento učebný odbor sa v novembri 1989 osamostatnil a bolo zriadené Osobitné odborné učilište v Beňadikovej. Po 25 rokoch riadenia školy odišiel do dôchodku Dr.Ján Hučík. Jeho pedagogická činnosť je spojená s vytvorením a vybudovaním komplexného špeciálno- pedagogického zariadenia v Liptovskom Jáne. Za túto prácu bol ocenený viacerými vyznamenaniami. („Vzorný učiteľ“ – v roku 1963, „Zaslúžilý učiteľ“ – v roku 1979). Medailu Jána Amosa Komenského mu udelil prezident republiky v roku 1988 a 27.03.2001 mu minister školstva Slovenskej Republiky udelil „ Veľkú medailu Svätého Gorazda“ za celoživotné dielo v práci s mentálne postihnutými deťmi. Jeho práca získala uznanie aj v zahraničí.

Riaditeľom celého zariadenia sa v roku 1989 stal Ing.Milan Šuna. V školskom roku 1992/1993 bol zriadený ďalší učebný odbor – krajčírstvo. Na krajčírsku dielňu bolo prestavané garáže. V roku 1998 odišiel do dôchodku Ing.Milan Šuna a jeho miesto riaditeľa nastúpil na jeden rok Emil Malárik, ktorý nemal špeciálno-pedagogické vzdelanie. Dňa 01.09.1999 po konkurze Krajského úradu v Žiline sa riaditeľom stal Mgr.Vladimír Klement.

Po roku 1989 sa v škole uskutočnili významné investičné stavby. V roku 1990 sa zriadili izolačky a ošetrovne, v roku 1993 rekonštrukcia sociálneho zariadenia učilišťa, v roku 1996 rekonštrukcia kuchyne a skladov. V roku 1998 bola ukončená výstavbu plynovej kotolne v osobitnej škole. Od roku 2001 nastala zmena názvu Osobitnej školy internátnej na Špeciálnu základnú školu internátnu. V rámci racionalizácie siete špeciálnych škôl sa triedy Odborného učilišťa v Liptovskom Jáne delimitovali s Odborným učilišťom v Beňadikovej. Dňa 01.09.2001 začalo po zlúčení obidvoch učilíšť fungovať pod jedným riaditeľstvo Odborné učilište internátne v Liptovskom Mikuláši. Týmto krokom došlo ukončeniu histórie a jedinečnosti komplexného špeciálno-pedagogického zariadenia v Liptovskom Jáne pre vzdelávanie mentálne postihnutých detí a mládeže.

Súčasnosť školy

Špeciálna základná škola internátna, vytvára podmienky pre systematické budovanie hygienických návykov, zdokonaľovanie sebaobslužných činností detí. Prostredníctvom kreatívnej pracovnej a telesnej výchovy nielen zvyšuje úroveň jemnej a hrubej motoriky, celkovej pohybovej koordinácie ale v podstatnej miere prispieva k dosiahnutiu bio-psycho-sociálnej rovnováhy a šťastia z dosiahnutých úspechov. Zabezpečuje získavanie a rozvoj sociálnych skúseností a zručností. Profesionálna orientácia s prihliadnutím na reálne možnosti dieťaťa a zákonného zástupcu dieťaťa.
Veková kategória od 6 rokov do 16 rokov

Deti sa vzdelávajú – prípravný ročník
- A.variant
- B.variant
- C.variant

Vstupná diagnostika po príchode dieťaťa do zariadenia

a) rodinná anamnéza – sociálny pracovník
b) osobná anamnéza – sociálny pracovník
c) výchovnoedukačný proces – špeciálny pedagóg, učiteľ, vychovávateľ
d) psychologická diagnostika – psychológ
e) úroveň komunikačných schopností – logopéd
f) poruchy správania - etopéd
g) zdravotný stav – zdravotná sestra
h) rehabilitačná diagnostika – rehabilitačný pracovník
i) záverečné doporučenie a prognózy, odporúčanie konkrétneho modelu a programu

    edukácie (zaradenie dieťaťa, príslušný typ vzdelávania, na čo je potrebné 
    prihliadať,potreby dieťaťa pri jeho pedagogickom vedení, postupy pri adaptácii,
    čomu sa venovať a čo trénovať, čo posilňovať, ako dieťa hodnotiť, oceňovať,
    motivovať, na čo dbať pri dosahovaní zmien v jeho prejavoch – sociálny pracovník,
    psychológ, špeciálny pedagóg (učiteľ, vychovávateľ), etopéd, logopéd, zdravotná
    sestra, rehabilitačný pracovník).
j) Posudzovanie funkčnosti modelu edukácie a jeho úspešnosti v závislosti od variability

    potrieb edukovaného jednotlivca.

Zameranie

· Denne dochádzajúci klienti
· Týždenné pobyty na základe dohody so zákonným zástupcom
· Viactýždenné pobyty na základe dohody so zákonným zástupcom dieťaťa
· Deti s kmeňovou adresou detského domova
· Diagnostické pobyty
· Doba pobytu bude určovaná podľa závažnosti primárneho postihu a sekundárnych

   postihov a ich kombinácií po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa (rodič,
   adoptívny rodič, opatrovník dieťaťa, osoba, ktorej na základe rozhodnutia príslušného
   súdu bolo dieťa zverené do výchovy)

Stravovanie

Strava je poskytovaná v zmysle platnej legislatívy 6x denne, sedem dní do týždňa s prihliadnutím na individuálne potreby dieťaťa. Stravovanie, ubytovanie a mimo školská výchova sú poskytované počas školského roku.

Logopedický servis
 

Zariadenie poskytuje komplexnú logopedickú starostlivosť. Logopedická intervencia narušenej komunikačnej schopnosti je zameraná na oblasť
a) diagnostiky
b) jemnej motoriky
c) zlepšenia fonetickej a fonologickej stránky narušenej komunikačnej schopnosti
d) zabezpečenia rozvoja reči

V zariadení poskytujeme logopedickú starostlivosť dvom kategóriám detí:

I. kategória – deti s genetickými poruchami a chromozómovými anomáliami, neurologickými ochoreniami, vrodenými malformáciami, vrodenými poruchami metabolizmu, senzorickými deficitmi, atypickými vývinovými poruchami (autizmus, PDD), deti vystavené toxickým vplyvom, chronicky choré deti a deti s vážnymi infekčnými chorobami.

II. kategória – deti, ktoré sú rizikové z hľadiska vývinového zaostávania. Sem patria deti, ktorých rodičia vyslovia vážne obavy týkajúce sa ich vývinu, ďalej deti rodičov s duševnou poruchou, deti drogovo závislých rodičov a alkoholikov, deti v rodinách s vážnym genetickým ochorením, deti ťažko chronicky chorých rodičov, deti s extrémne zlých socioekonomických podmienok, deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou a malé pre gestačný vek, deti s chronickými zápalmi stredného ucha a deti s poruchami emocionality a správania.

Logopedická terapia je neoddeliteľne spätá s logopedickou diagnostikou a následne s logopedickou prevenciou.
Program FONO.

Psychologický servis

Psychológ zariadenia sa zaoberá dieťaťom od prvej hodiny jeho prijatia.
Príjem dieťaťa – vstupné vyšetrenie
Formy a metódy
a) určenie biorytmu
b) určenie potreby spolupráce s etopédom, špeciálnym pedagógom, rehabilitačným

    pracovníkom, sociálnym pracovníkom , klinickým psychológom, pedopsychiatrom a
    iné
c) psychologická prevencia – vytváranie v spolupráci so sociálnym pracovníkom, 

     špeciálnym pedagógom, zdravotníkom, rehabilitačným pracovníkom a iné
     strategických plánov pomoci dieťaťu zvládať bežné, nečakané situácie v živote
     ako  aj komplexný vplyv smerom k pozitívnym zmenám v jeho správaní.
d) sústavne monitoruje žiaka z hľadiska osobnostného, poznávacieho, emocionálneho 

     a sociálneho vývinu. Zvýšenú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení,
     žiakom s poruchami správania, žiakom ktorý sa nachádzajú v krízových a
     životných  situáciách.
e) je súčasťou celodenného prežívania dieťaťa, ktoré v záujme komplexného

     pozitívneho rozvoja ovplyvňuje požadovaným smerom
f) intenzívna spolupráca so sociálnym pracovníkom, špeciálnym pedagógom (učiteľ,

    vychovávateľ), zdravotným pracovníkom, rehabilitačným pracovníkom, logopédom,
    etopédom

Rehabilitačný servis

Vodoliečba

· relaxačná vaňa
· hydo – spidro vaňa
· balneologická vaňa
  poskytujú podvodnú masáž, vírivku končatinovú, vírivka celková, hypertermický  

  kúpeľ, univerzálny a perličkový kúpeľ a prísadové kúpele
· hydromasážny sprchovací kút s triskami
 

Elektroliečba

· Medio Galvano meter – elektrostimulácia nervovo svalových štruktúr, terapia pri
                                   bolesti, vnášanie liečivých látok do tkaniva s pomocou
                                   elektrického prúdu, ionoforéza
· TENS prúdy – stimulácia stredne ťažkých a ťažkých svalových paréz a svalových 

                      atrofií

Liečba teplom

· parafínové zábaly
· rašelinové zábaly

Masáže

· klasická
· športová
· podvodná
· vibračná

Pitná kúra minerálnymi vodami

· miestny prameň

Inhalácie

· individuálne
· inhalácie liekov s dg. astma bronchálie
 

Pohybová liečba

· individuálna telesná výchova
· cvičenia s fit loptami
· cvičenie s masážnymi loptičkami
· cvičenie s protišmykovými loptami – alternatívne sedenie, rehabilitácia
· akupresúrna fit lopta, akupresúrne valčeky
· piškóta PHISIO ROLL

Masážne pomôcky a prístroje

· masážne kreslo
· masážna posteľ
· prístroj na podporu cirkulácie krvi
· prístroj na bodovú masáž chodidiel
· stacionárne bicykle
· guličkový suchý bazén

Zdravotný servis

Zdravotná starostlivosť o deti so sociálneho znevýhodneného prostredia, s primárnym postihom mentálna retardácia, je veľmi náročná s nasledovných dôvodov:

a) neznáma vstupná zdravotná anamnéza rodičov (chýbajúca dokumentácia, neurčený
     otec)
b) neznáma aktuálna zdravotná anamnéza prostredia, z ktorého je dieťa vynímané

     (chýbajúca dokumentácia, množstvo nezistených a nezistiteľných kontaktov         
     klienta a iné)
c) neznámy aktuálny stav prijímaného dieťaťa

d) chýbajúca zdravotná dokumentácia

e) časová obmedzenosť relevantných vyšetrení a validných výsledkov prijímaného
     klienta

f) finančná náročnosť s pohľadu všeobecnej starostlivosti ako aj zabezpečenia
     špeciálnej starostlivosti

g) negatívne sociálne a ekonomické dopady na funkčnosť zložky zdravotnej
     starostlivosti o deti (finančne náročné vstupy – vši, svrab, dizentéria, hepatitída 
     typu A, B, scabies, škrkavky a iné)

h) zabezpečenie návštev odborných ambulancií so zabezpečením príslušného
     liečebného, rehabilitačného režimu dieťaťa pre príslušné postihnutie a stupeň 
     závažnosti

i) celodenná zdravotná starostlivosť o dieťa.

Sociálny servis

Cieľom sociálnej práce v škole je

a) napomáhať deťom zo sociálneho znevýhodneného prostredia
b) deťom zanedbávaným a ohrozeným sociálno patologickým vývinom
c) deťom mentálne postihnutým
d) deťom zdravotne postihnutým
e) deťom s nepriaznivým zdravotným stavom

v škole a mimoškolskom zariadení formou priamej pomoci v spolupráci s ďalšími zúčastnenými subjektmi pri výchovno-vzdelávacích problémoch, konfliktných situáciách, záškoláctve, integrácii mentálne postihnutých, zdravotne postihnutých do výchovno-vzdelávacieho procesu, pomoci rómskym deťom (zaškolenie a úspešné absolvovanie povinnej školskej dochádzky, ďalšej príprave na povolanie).
Sociálna práca je zameraná na jednotlivca, rodinu, skupinu a tiež na konkrétne sociálne prostredie, v ktorom by sa jednotlivec, rodina, skupina mal, alebo mohol vyvíjať.

Primárna starostlivosť spočíva v kontrole a hlavne v realizácii nasledovného

a) dohoda o právach dieťaťa
b) deklarácia práv mentálne postihnutých
c) zákon o sociálnej pomoci
d) zákon o rodine
e) zákon o sociálnoprávnej ochrane detí

Identifikácia potrieb dieťaťa v celej šírke kontextu pôsobnosti zariadenia s cieľom optimálneho uspokojovania jeho potrieb v súlade so štátnou sociálnou politikou s dôrazom na citovú investíciu.

Sociálna prevencia

Podľa § 5 ods.2 zákona o sociálnej pomoci sa sociálna prevencia poskytuje najmä maloletému

a) ktorého výchova je vážne ohrozená alebo narušená
b) s poruchami správania
c) ktorý zanedbáva povinnú školskú dochádzku
d) ktorý je týraný, pohlavne zneužívaný

Formy, ktorými sa vykonáva sociálna prevencia, ale i formy sociálnej pomoci predstavujú ponuku možností, z ktorých sociálny pracovník vyberá – volí a následne aplikuje pri poskytovaní pomoci, pri riešení určitej životnej situácie ( sociálny pracovník pomáha dieťaťu, ktoré má problémy so svojím sociálnym prostredím).
 

Sociálne poradenstvo

- odborná činnosť zameraná na zistenie rozsahu a charakteru hmotnej a sociálnej núdze, na zistenie príčin vzniku, poskytnutie informácií a možností riešenia, usmernenia pri uplatňovaní foriem pomoci (intenzívna spolupráca s ÚPSVR, odbor sociálnych vecí, oddelenie dávok v hmotnej núdzi, oddelenie sociálnoprávnej ochrany a sociálnych služieb)

Sociálna rehabilitácia

- cieľom je zmiernenie obmedzení a znižovanie závislostí jednotlivca na pomoci iných a primerane zaradiť dieťa do spoločnosti (intenzívna spolupráca tímu odborníkov – sociálny pracovník, psychológ, špeciálny pedagóg, zdravotný pracovník, rehabilitačný pracovník).

Sociálnoprávna ochrana

a) ochrana práv a právom chránených záujmov maloletého dieťaťa
b) ochrana pred nepriaznivými vplyvmi
c) poskytovanie rodičom a osobám zodpovedným za výchovu maloletého dieťaťa

     zodpovedajúce možnosti na ochranu detí pred negatívnymi vplyvmi za účelom
     predchádzania zlyhania výchovnej funkcie rodiny.
 

Canisterapia

(latinsky canis = pes), je jednou z foriem animoterapie. Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť alebo nie sú účinné alebo ich doplnenie. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno-integračných problémov.
Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné aj keď nesporné, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky.
V Špeciálnej základnej škole internátnej v Liptovskom Jáne sa živelná canisterapia, ako jedna z foriem canisterapie, ktorá predpokladá klasické držanie psa v „domácnosti“ ako spoločníka a priateľa tohto času nevyužíva. Problémom aktivácie uvedeného typu je priestorová náročnosť, zabezpečenie hygienických podmienok chovu, ako aj odbornej a zdravotnej starostlivosti o psa. Na základe daných skutočností sme sa zamerali na aplikáciu riadenej canisterapie, to znamená pes patrí terapeutovi, ktorý so psom navštevuje naše deti.


AAA (Animal – Assisted Activity) spôsob, ktorý prebieha v podobe návštev pacientov, pes sa venuje viacerým rôznym osobám. Sú motivačným, výchovným, odpočinkovým a terapeutickým prostriedkom zameraným na zvýšenie kvality života pacienta, výsledky sa dajú vyjadriť „len“ ako radosť, šťastie, spokojnosť, by sme v budúcnosti na základe získaných skúseností chceli rozšíriť o spôsob canisterapie AAT (Animal-Assited Therapy), kedy psovod aj so psom sú dlhodobo začlenený do liečenia osoby, sú neoddeliteľnou súčasťou terapeutického procesu. Je zameraná len na jednu osobu, alebo viac osôb s tým istým problémom. Vedie ju zdravotnícky profesionál so špeciálnymi odbornými vedomosťami. Používa sa k posilneniu žiadúceho, alebo k utlmeniu nežiadúceho správania. Výsledky sú objektívne pozorovateľné a merateľné.


Pôsobenie terapeutického psa sa aplikuje v našej škole na skupinu mentálne postihnutých detí, kedy pes udržuje mentálne postihnuté dieťa v pozornosti dlhšie ako iné objekty, keď ho pozoruje a skúma. Udržuje ho v aktivite. Dotyky a hladenie uspokojujú potrebu po nežnosti (citová deprivácia), ktorá je u nich mnohokrát zvýšená. Je výchovným prostriedkom, ako sa správne chovať k zvieratám, neskôr k ľuďom. Zvyšuje samostatnosť a zodpovednosť. Motivuje k rehabilitácii. Napomáha k rozvoju jemnej a hrubej motoriky, pohybovej koordinácie. (hádzanie loptičky, hladkanie, napodobovanie činnosti psa, naháňanie, skákanie, hra ...) Prispieva k zníženiu uzavretosti a pocitu osamelosti, podporuje prejav a jeho spontánnosť. Skvalitňuje nonverbálne komunikačné schopnosti.


Do seba zahĺbeným autistickým deťom a deťom s autistickými črtami pomáha pes obracať ich pozornosť smerom von. Vytrháva ich z ich vnútorného psychického sveta. Zmierňuje ich agresivitu voči okoliu ako aj voči sebe. Zlepšuje sa spoločenské správanie autistickej osoby.
Mentálne postihnutému dieťaťu s detskou mozgovou obrnou (DMO) pes sa stáva nielen priateľom, ale aj motiváciou k pohybu a rehabilitácii. Je zdrojom nových podnetov, spestrením života. Odvádza pozornosť od vlastných problémov. Vychováva k zodpovednosti a k empatii.

 


 
Vyhodnocovacia správa za rok 2008/2009

 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka