Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na www.liptovskyjan.sk

OZNAMY

Aktuálne oznamy

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

logo.pngStredoslovenská distribučná a.s.  oznamuje, že v obci Liptovský Ján bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.dňa 22.10.2016, 12.11.2019 a 13.11.2019. Podrobný zoznam odberných miest v prílohe na stiahnutie.

viac...


 

Kultúrne centrum Liptovský Ján - Prednáška ku knihe Nebuď metla od Janky Rebeky Štefkovej

Nebuď metla - banner.jpg

Štvrtok 17.10.2019 o 17.00 h v priestoroch Kultúrneho centra Liptovský Ján (kultúrny dom). Výťažok z predaj knihy bude venovaný na dobročinné účely.

viac...


 

Usmernenie k africkému moru ošípaných

pig.pngRegionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš na základe vývoja situácie ohľadom afrického moru ošípaných (AMO) Vám zverejňuje Usmernenie k AMO spolu s prílohami – tlačivá na registráciu chovu a predchádzajúce usmernenia.

viac...


 

Orálna vakcinácia líšok proti besnote - oznámenie a poučenie

fox.jpgRegionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš - oznámenie a poučenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote. Poddrobnosti v súbore na stiahnutie:

viac...


 

Beh o pohár starostu obce Liptovský Ján 2019

Beh o pohár starostu obce Liptovský Ján 2019.pngPiatok 4. 10. 2019, futbalové ihrisko v Liptovskom Jáne. Časový rozpis: 9.15 h - materská škola,  9.30 h - I. stupeň ZŠ, 10.45 h - II. stupeň ZŠ + dospelí.

viac...


 

Policajný zbor Slovenskej republiky informuje - Cyklistické preteky „OKOLO SLOVENSKA 2019“

PZ SR znak.pngDňa 19. septembra 2019 (štvrtok) bude časťou okresu Lipt. Mikuláš prechádzať pelotón cyklistických pretekov „OKOLO SLOVENSKA“. Ich 2. etapa štartuje v meste Bardejov  a končí v Ružomberku. Okresom Lipt. Mikuláš budú cyklisti prechádzať na trase Pribylina – Vavrišovo – Lipt. Peter – Lipt. Hrádok – Lipt. Mikuláš – Part. Ľupča.

viac...


 

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta v okrese Liptovský Mikuláš evidované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši...

viac...


 

Kultúrne centrum Liptovský Ján - výstava fotografií

Plagát - výstava  fotografií Staníkovci.png

Srdečné pozývame občanov a návštevníkov obce na prehliadku nových  výstav v priestoroch Kultúrneho centra Liptovský Ján,

viac...


 

Expozícia o rode Sentivániovcov z Liptovského Jána

Expozícia o rode Sentivániovcov z Liptovského Jána - banner.jpg

Srdečné pozývame občanov a návštevníkov obce na novootvorenú Expozíciu o rode Sentivániovcov z Liptovského Jána. Expozícia sa nachádza v priestoroch Kultúrneho centra Liptovský Ján (kultúrny dom).

viac...


 

Karate klub MŠK Liptovský Hrádok - nábor

karate LH.png

Karate klub MŠK Liptovský Hrádok organizuje nábor nových členov. Všetky deti od 6 rokov, ktoré sa chcú naučiť základy sebaobrany, prípadne zúčastniť sa súťaží na Slovensku, neskôr aj v zahraničí, alebo sa len zdokonaliť v kontrole svojho tela, naučiť sa etike a disciplíne sú vítané.

viac...


 

Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

eniv pak.jpgPlechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú bežne zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje každý z nás. Nápoje a potraviny, ktoré sú do takýchto obalov balené, sa v našom živote objavujú vo veľkej miere. Aj plechovky od nápojov či iné drobné kovové obaly je potrebné triediť, aby mohli naďalej slúžiť aj po spracovaní.

viac...


 

OR HaZZ Liptovský Mikuláš informuje

HaZZ.pngOchrana lesov pred požiarmi nie je  len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných  zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov, návštevníkov lesov. K základným povinnostiam, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode patrí:

..

viac...


 

Úradné oznamy

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Liptovský Ján v súlade s § 5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje adresáta: Daniel Mlynček, trvale bytom obec Liptovský Ján, že mu má byť doručená doporučená zásielka do vlastných rúk.

viac...


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Obec Liptovský Ján ,  Ulica Jána Kalinčiaka č.39/3, 032 03 Liptovský Ján  na základe žiadosti zo dňa 31.8.2019   o výrub náletových drevín a drevín prebierkou   na pozemkoch 4 C KN 473/6 – ostatná plocha  a C KN 473/2 - záhrada  vedené na liste vlastníctva č.273 pre k.ú. Liptovský Ján, oznamuje,

viac...


 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Obec Liptovský Ján,   zo dňa 7.10.2019   o výrub 2 ks brezy  na pozemku C KN 3412/20 – zastavané plochy a nádvoria   vedené na liste vlastníctva č.392 pre k.ú.Liptovský Ján, oznamuje,

viac...


 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne 14.10.2019

- Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne, ktoré sa bude konať 14.10.2019

viac...


 

Zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve obce

 Obec Liptovský Ján v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa článku 5 bod 5 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory v stavbe súpisné č. 95...

viac...


 

Zámer predať pozemok vo vlastníctve obce

Obec Liptovský Ján v zmysle § 9a ods.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce podľa bodu B 10.e. zverejňuje zámer predať nehnuteľnosť, a to pozemok PARCELU registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape parc. č. KNC 3745 ...

viac...


 

Zámer obce Liptovský Ján uzavrieť zámennú zmluvu

 Obec Liptovský Ján v zmysle § 9a ods.8 písm. e/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce podľa bodu B 10.e zverejňuje  zámer  uzavrieť zámennú zmluvu ...

viac...


 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Spojené územné  a stavebné  povolenie na stavbu „Spoločná kanalizačná prípojka“ na pozemkoch parcelné číslo C KN 972/11, C KN 972/15, C KN 972/18, C KN 972/9 (E KN 302/615), C KN 972/17, C KN 972/59, C KN 972/14, C KN 3765 (E KN 3025), C KN 722/1 (E KN 278/1), C KN 836 (E KN 278/1), C KN 3721/2 (E KN 3001), C KN 838 (E KN 278/2) katastrálne územie Liptovský Ján.

viac...


 

Územný plán obce Liptovský Ján – zmeny a doplnky č. 6 - oznámenie o zaslaní oznámenia o strategickom dokumente .

Na obec Liptovský Ján bolo dňa 24.6.2019 doručené oznámenie o strategickom dokumente “Územný plán obce Liptovský Ján –zmeny a doplnky č. 6" .  Do oznámenia možno  nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Liptovskom Jáne v pracovných dňoch od 8.00hod. do 15.00 hod, v lehote 15 dní od zverejnenia.

viac...


 

Oznámenie o začatí územného konania nariadenie ústneho pojednávania, -verejná vyhláška - „ Inžinierske siete k IBV Ela Romančíka“, Podtureň

Označenie stavby: stavby „ Inžinierske siete k IBV Ela Romančíka“ „  k.ú. Podtureň parc.č.  C KN v členení :

viac...


 

VZN č. 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenia obce Liptovský Ján č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v Základnej škole s materskou školou, Starojánska ulica 11/11 Liptovský Ján.

viac...


 

Prerokovanie návrhu Zmeny a doplnky č.6 územného plánu obce Liptovský Ján - oznámenie

Obec Liptovský Ján, ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje spracovanie úlohy "Zmeny a doplnky č.6 územného plánu obce Liptovský Ján" oznamuje, že začína v zmysle § 22 odst. 1) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

viac...


 

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Liptovský Ján

Obec Liptovský Ján ako orgán územného plánovania, oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu obce Liptovský Ján, Zmeny a doplnky č.6.

viac...


 

 
Položky 11-15 z 31

Prestavba objektu Informačné a kultúrne centrum LIptovský Ján.png   Uhrin.jpg


 

Revitalizácia námestia v Liptovskom Jáne


 

Viete, že ... ?

Viete, že v našej obci žili a tvorili známe osobnosti?

Ktoré, to sa dočítate v podstránke Osobnosti obce Liptovský Ján. 

Viete, že už v roku 1554 Szentiványiovci založili šľachtickú školu? Ako sa volal liptovskojánsky zbojník?

Aj o tom píšeme v podstránke História obce.


 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka