Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na www.liptovskyjan.sk

OZNAMY

Aktuálne oznamy

Výstraha SHMÚ - Povodeň z trvalého dažďa 3. stupeň

logo_shmu.gif

Hydrologická výstraha pre okres Liptovský Mikuláš

Druh výstrahy: Povodeň z trvalého dažďa

Stupeň: 3. stupeň

Trvanie výstrahy: od 22.05.2019 15:00 do 24.05.2019 09:00

viac...


 

PZ Svätojánska dolina - oznam

logo_pz_svatojanska-dolina.pngPo upršaných  a chladných  týždňoch sa  jar prihlásila v plnom prúde. Polia a lúky hýria farbami,  v ktorých sa rodí nový život. Preto by sme radi pripomenuli všetkým občanom, hlavne chovateľom psov,  ktorí chodia tieto venčiť do okolia obce a častokrát  ignorujú poľovný  zákon ...

viac...


 

Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

logo.pngStredoslovenská distribučná a.s.  oznamuje, že v obci Liptovský Ján bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.dňa 12.06.2019. Podrobný zoznam odberných miest v prílohe na stiahnutie.

viac...


 

Prejdite na eKasu teraz!

Plagát - eKasa.jpgFinančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr do 1. júla 2019.

viac...


 

Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

eniv pak.jpgPlechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú bežne zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje každý z nás. Nápoje a potraviny, ktoré sú do takýchto obalov balené, sa v našom živote objavujú vo veľkej miere. Aj plechovky od nápojov či iné drobné kovové obaly je potrebné triediť, aby mohli naďalej slúžiť aj po spracovaní.

viac...


 

Liptovský vodárenská spoločnosť a.s. - generálny pardon

image001.pngLiptovskomikulášski vodári podnikajú ústretový krok voči tým, ktorí vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie nezákonným spôsobom. Liptovská vodárenská spoločnosť aktuálne vyhlásila generálny pardon, ktorý umožňuje občanom, aby v lehote do 30. septembra tohto roka zabezpečili zlegalizovanie vypúšťanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie v súlade so zákonom bez toho, aby voči nim boli uplatnené sankcie vyplývajúce zo zákona.

viac...


 

Trieďme odpad, má to zmysel (čo všetko sa dá vyrobiť z triedeného odpadu)

rccl.pngZaujíma Vás, aký význam má triedenie odpadu, ako aj čo všetko sa zo správne vytriedeného odpadu vyrába? Toto všetko sa môžete dozvedieť vďaka informačnému letáku "Trieďme odpad má to zmysel".

viac...


 

Zápis do materskej školy

zssmslj.pngZákladná škola s materskou školou, Starojánska ulica  11/11, Liptovský Ján oznamuje, že zápis na šk. rok 2019/2020 sa uskutoční od 24.4.2019 do 26.4.2019  od 14,00 do 16,00 hod. Žiadosti o prijatie do MŠ budú vydávané od 15.4. do 17.4. 2019  od 14,00 do 16,00 hod.

 

viac...


 

OR HaZZ Liptovský Mikuláš informuje

HaZZ.pngOchrana lesov pred požiarmi nie je  len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných  zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov, návštevníkov lesov. K základným povinnostiam, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode patrí:

..

viac...


 

Zumba s Ankou

Plagát - Zumba s Ankou.jpgZumba s Ankou

Kultúrny dom v Liptovskom Jáne, každý pondelok a stredu o 17.00 hod. Začíname už 11. 3. 2019.

viac...


 

Oznámenie o registrácii chovov ošípaných + informácie o africkom more ošípaných (AMO)

Regionálna veterinárna a potravinová správa  Liptovský Mikuláš oznamuje, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka o identifikácii a registrácii zvierat. V zmysle uvedeného sa výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu pre Slovenskú republiku ruší.

viac...


 

Enja Rúčková: Zápisky z frontu (1941-1943) - kniha spomienok Mateja Oravca, občana Liptovského Jána

obálka -zapisky-z-frontu-1941-1943.jpg V decembri 2018 vo vydavateľstve Elist vychádza kniha autentických spomienok občana Liptovského Jána Mateja Oravca "Zápisky z frontu (1941-1943)", doplnená o informačne nasýtený úvod PhDr. Petra Víteka a o dobové fotografie zo Štátneho archívu.

viac...


 

Úradné oznamy

Zasadnutia obecného zastupieteľstva

-  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne, ktoré sa bude konať dňa 4. 6. 2019.

viac...


 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania - modernizácia žel. trate Žilina - Košice, úsek LM-PP

Účel vyvlastnenia: nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby - trvalým záberom. Predmet vyvlastnenia: parcela KNC č. 3247/29, 3247/30, k.ú. Liptovský Ján.

 

viac...


 

Modernízácia železnice ZA-KE, úsek LM-PP 5. etapa - správa o hodnotení.pdf

Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie  alebo jej zmeny „Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš-Poprad Tatry(mimo),5.etapa“navrhovateľa „Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8,81361 Bratislava “.

viac...


 

Oznámenie o doručení písomnosti

Obec Liptovský Ján v súlade s § 5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje adresáta...

viac...


 

Zámer prenajať časť parcely č.KNC 3404/1

Obec Liptovský Ján v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer prenajať časť parcely č.KNC 3404/1 o výmere 5678 m2...

viac...


 

Vyhlásenie VOS OcÚ-2019-109-2 - AVIA A31.1.L-valník

Vyhlásenie Obchodno verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k špeciálnemu  úžitkovému  vozidlu Avia A 31.1.L,valník

viac...


 

Vyhlásenie VOS OcÚ-2019-110-2 - AVIA A31.1.L-skriňa

Vyhlásenie Obchodno verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej  zmluvy na prevod vlastníctva k špeciálnemu  úžitkovému  vozidlu Avia A 31.1.N,  skriňa

viac...


 

Návrh - VZN č. 1/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Liptovský Ján č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v Základnej škole s materskou školou, Starojánska ulica 11/11 Liptovský Ján.

viac...


 

Záverečný účet obce Liptovský Ján a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Záverečný účet obce Liptovský Ján a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Dokument k stiahnutiu v časti: Úradná tabuľa
viac...


 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - informácie pre voliča

vlajka eu.jpegVoľby do Európskeho parlamentu, sobota 25. mája 2019.

-  Oznámenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

viac...


 

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu obce Liptovský Ján

Obec Liptovský Ján ako orgán územného plánovania, oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu obce Liptovský Ján, Zmeny a doplnky č.6.

viac...


 

Rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy a vyhlasuje kategória ochranných lesov pre lesný celok Demänová

Rozhodnutie je prístupné aj na www.minv.sk v záložke - Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, verejné vyhlášky a informácie.
Podrobnosti v časti: Úradná tabuľa
viac...


 

Verejná vyhláška - - Apartmánový dom Štiavnica

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Apartmánový dom Štiavnica,  C KN 342819,   k.ú. L. Ján.
Podrobnosti v častí: Úradná tabuľa
viac...


 

 

Prestavba objektu Informačné a kultúrne centrum LIptovský Ján.png   Uhrin.jpg


 

Revitalizácia námestia v Liptovskom Jáne


 

Viete, že ... ?

Viete, že v našej obci žili a tvorili známe osobnosti?

Ktoré, to sa dočítate v podstránke Osobnosti obce Liptovský Ján. 

Viete, že už v roku 1554 Szentiványiovci založili šľachtickú školu? Ako sa volal liptovskojánsky zbojník?

Aj o tom píšeme v podstránke História obce.


 

LIPTOV REGION CARD

V predaji v Kultúrnom centre Liptovský Ján

AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK

dnes je: 25.5.2019

meniny má: Urban

webygroup
ÚvodÚvodná stránka